พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ

พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ


พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ หนา 2.8 มิลลิเมตร พรมอัดเรียบ ราคา
การเตรียมพื้นที่ปูพรมอัด สิ่งที่สื่อถึงความคิดการออกแบบตกแต่งภายในใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม คือการเขียนแบบ ที่จะมีส่วนประกอบของรูปด้านประเภทต่าง ๆ คือ ผังพื้น(Plan) รูปด้าน(Elevation) รูปตัด (Section) และส่วนขยายรายละเอียด (Details) โดยจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาตกแต่ง ช่าง และเจ้าของบ้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของการออกแบบที่ตรงกัน
ผังพื้น (Plan)ผังพื้น หมายถึง รูป 2 มิติที่เกิดจากมุมมองที่มองจากดา้นบนในแนวดิ่งทำมุมกับพื้น 90องศา และ โดยปกติอยู่ที่ระดับที่สูงจากพ้นืในระยะความสูง ประมาณ 90 – 150 เซนติเมตร แสดงแต่ความกว้างและความยาวเป็นขนาดอตัราส่วนที่สามารถอ้างอิงระยะตามเส้นบอกขนาด ไม่แสดงความสูง บางคร้ังอาจใชค้าว่ารูปด้านบน (Top View)


    พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ

 กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)


สีพรมอัดเรียบและแสงมีอิทธิพลต่อการออกแบบตกแต่งภายใน รวมท้งัมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการอยอยู่อาศัย เช่น พรมอัดเรียบสีอ่อนช่วยผลักให้ผนังดูไกล ในขณะที่สีเข้มจะช่วยร่นระยะใหดู้ใกล้ขึ้น กลุ่มสีที่นำมาใชใ้นงานออกแบบภายในแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ ๆ คือ โครงสีพรมที่เกิดจากอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน (กลุ่มสีเย็น และ กลุ่มสีร้อน) และ กลุ่มโครงสีที่เกิดจากการตดักนั
และกลมกลืนของสีพรม(กลุ่มสีตรงข้ามและกลุ่มสีข้างเคียง)แสงนอกจากการใช้ประโยชน์ในด้านการใชง้านที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันแล้ว แสงยังถูกนำมาใช้ในการสร้างบรรยากาศ และอารมณ์ที่แตกต่างกันไป สามารถขับรายละเอียดของสถาปัตยกรรมใหโ้ดดเด่น เน้นความสวยงามของของตกแต่งหรือรูปภาพใหเ้ด่นขึ้น การออกแบบแสงไฟจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสไตล์และความน่าสนใจของงานตกแต่ง
พรมอัดเรียบมีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ
คุณสมบัติ พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ พรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่น พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย


กว้าง 1.5 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)
ซื้อ 1 ม้วน ราคา 1649 บาท
ซื้อ 9 ม้วนขึ้นไป ราคา 1599 บาท
ซื้อ 19 ม้วนขึ้นไป ราคา 1549 บาท
ซื้อ 30 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1490 บาท
ซื้อ 40 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1480 บาท
ซื้อ 80 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1470 บาท
ซื้อ 100 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1459 บาท
ซื้อ 200 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1447 บาท
ซื้อ 300 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1434 บาท
ซื้อ 400 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1420 บาท
ซื้อ 500 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1405 บาท
ซื้อ 600 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1389 บาท
ซื้อ 700 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1372 บาท
ซื้อ 800 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1354 บาท
ซื้อ 900 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1335 บาท
ซื้อ 1000 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1315 บาท


กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท
1 ม้วน 2490 บาท
2 ม้วน 2450 บาท
9 ม้วน 2399 บาท
40 ม้วน 2349 บาท
50 ม้วน 2329 บาท
100 ม้วน 2318 บาท
200 ม้วน 2306 บาท
300 ม้วน 2293 บาท
400 ม้วน 2279 บาท
500 ม้วน 2264 บาท
600 ม้วน 2248 บาท
700 ม้วน 2231 บาท
800 ม้วน 2213 บาท
900 ม้วน 2194 บาท
1000 ม้วน 2174 บาท


ค่าจัดส่งสินค้า
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู
จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results