พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ

พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ


พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ หนา 2.8 มิลลิเมตร พรมอัดเรียบ ราคา
การเตรียมพื้นที่ปูพรมอัด สิ่งที่สื่อถึงความคิดการออกแบบตกแต่งภายในให้ออกมาเป็นรูปธรรม คือการเขียนแบบ ที่จะมีส่วนประกอบของรูปด้านประเภทต่าง ๆ คือ ผังพื้น(Plan) รูปด้าน(Elevation) รูปตัด (Section) และส่วนขยายรายละเอียด (Details) โดยจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาตกแต่ง ช่าง และเจ้าของบ้าน พรม สี แดง ปน ดำ ฮ วง จุ้ย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของการออกแบบที่ตรงกัน
ผังพื้น (Plan)ผังพื้น หมายถึง รูป 2 มิติที่เกิดจากมุมมองที่มองจากดา้นบนในแนวดิ่งทำมุมกับพื้น 90องศา และ โดยปกติอยู่ที่ระดับที่สูงจากพ้นืในระยะความสูง ประมาณ 90 – 150 เซนติเมตร แสดงแต่ความกว้างและความยาวเป็นขนาดอตัราส่วนที่สามารถอ้างอิงระยะตามเส้นบอกขนาด ไม่แสดงความสูง บางคร้ังอาจใชค้าว่ารูปด้านบน (Top View)

พรม สี แดงปนดำ

พรม ปู พื้น สี แดง ปน ดำกว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)


สีพรมอัดเรียบและแสงมีอิทธิพลต่อการออกแบบตกแต่งภายใน รวมท้งัมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการอยอยู่อาศัย เช่น พรมอัดเรียบสีอ่อนช่วยผลักให้ผนังดูไกล ในขณะที่สีเข้มจะช่วยร่นระยะใหดู้ใกล้ขึ้น กลุ่มสีที่นำมาใชใ้นงานออกแบบภายในแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ ๆ คือ โครงสีพรมที่เกิดจากอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน (กลุ่มสีเย็น และ กลุ่มสีร้อน) และ กลุ่มโครงสีที่เกิดจากการตดักนั
และกลมกลืนของสีพรม(กลุ่มสีตรงข้ามและกลุ่มสีข้างเคียง)แสงนอกจากการใช้ประโยชน์ในด้านการใชง้านที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันแล้ว แสงยังถูกนำมาใช้ในการสร้างบรรยากาศ และอารมณ์ที่แตกต่างกันไป สามารถขับรายละเอียดของสถาปัตยกรรมใหโ้ดดเด่น เน้นความสวยงามของของตกแต่งหรือรูปภาพใหเ้ด่นขึ้น การออกแบบแสงไฟจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสไตล์และความน่าสนใจของงานตกแต่ง


พรมอัดเรียบมีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ พรม แดง ปน ดำ ปู พื้น

คุณสมบัติ พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ พรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่น พรม สี แดง ปน ดำ ปู พื้น พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย


!!!โปรโมชั่นพิเศษปีนี้!!!

ซื้อพรมขนาดและสีใดก็ได้ 9 ม้วนขึ้นไป รับสิทธิ์ซื้อเทปกาวติดพรมขนาดหน้ากว้างเดียวกัน ยาว 50 เมตร ซื้อ 10 ม้วน แถม 2 ม้วน หมดเขตถึงสิ้นปีนี้


กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)

ซื้อ พรมยกม้วน 1 ม้วน ราคา 1649 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 19 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1629

ซื้อ พรมยกม้วน 30  ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1599 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 50 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1569

ซื้อ พรมยกม้วน 90 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1549

กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 1 ม้วน 2380 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 9 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ2375 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 39 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2370 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 90 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2230

ซื้อ พรมยกม้วน 120 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2199


ค่าจัดส่งสินค้า
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู
จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results