พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ

พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ


พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ หนา 2.8 มิลลิเมตร

พรม สี เขียว ปน ดำขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
พรม สี เขียว ปน ดำ ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)


การปูพรมอัดเรียบสีแเขียวปนดำการกำหนดทางสัญจรทางสัญจร คือ เส้นทางเดิน เป็นได้ทั้งทางเดินเข้าออกระหว่างห้อง ทางเดินระหว่างคนกับเครื่องเรือน หรือคนเดินสวนกันการจัดทางสญัจรต้องพยายามใหท้างเดินน้น ๆ ส้น ที่สุดต้องไม่เดินอ้อมหรือวกวน ต้องไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป ทางสญัจรต้องไม่เกะกะ หรือติดข้ดจนกลายเป็นทำใหเ้สียเวลาในการทำงาน พรม ปู พื้น สี เขียว ราคา หรือความไม่คล่องตัวอื่น ๆ ทางสญัจรยังแยกได้เป็นทางสัญจรหลักและทางสัญจรรอง โดยทางสัญจรหลักจะเป็นทางเดินที่กว้างสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนทางสญัจรรองจะเป็นทางเดินในส่วนย่อย หรือส่วนติดต่อหน่วยย่อย ๆ อย่างไรกต็ามการจัดพื้นที่ทางเดินต้องพิจารณาจากพื้นที่ส่วนรวมทั้งหมด ว่าประกอบด้วยส่วนใช้งานอะไรบ้าง และจัดพื้นที่ทางสญัจรใหเ้หมาะสมกับการใช้งาน พรมอัดเรียบ ราคา


พรมอัดมีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ
คุณสมบัติ พรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่น พรม ปู พื้น สี เขียว ปน ดำ พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย


กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)

ซื้อ 1 ม้วน ราคา 1649 บาท

ซื้อ 19 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1629

ซื้อ 30  ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1599 บาท

ซื้อ 50 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1569

ซื้อ 90 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1549

กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท

1 ม้วน 2380 บาท

9 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ2375 บาท

39 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2370 บาท

90 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2230

120 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2199


ค่าจัดส่งพรม อัด เรียบ สี เขียว ปน ดำ
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู
จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results