พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ

พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ


พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ หนา 2.8 มิลลิเมตร

พรม สี เขียว ปน ดำขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
พรม สี เขียว ปน ดำ ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)


การปูพรมอัดเรียบสีแเขียวปนดำการกำหนดทางสัญจรทางสัญจร คือ เส้นทางเดิน เป็นได้ทั้งทางเดินเข้าออกระหว่างห้อง ทางเดินระหว่างคนกับเครื่องเรือน หรือคนเดินสวนกันการจัดทางสญัจรต้องพยายามใหท้างเดินน้น ๆ ส้น ที่สุดต้องไม่เดินอ้อมหรือวกวน ต้องไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป ทางสญัจรต้องไม่เกะกะ หรือติดข้ดจนกลายเป็นทำใหเ้สียเวลาในการทำงาน พรม ปู พื้น สี เขียว ราคา หรือความไม่คล่องตัวอื่น ๆ ทางสญัจรยังแยกได้เป็นทางสัญจรหลักและทางสัญจรรอง โดยทางสัญจรหลักจะเป็นทางเดินที่กว้างสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนทางสญัจรรองจะเป็นทางเดินในส่วนย่อย หรือส่วนติดต่อหน่วยย่อย ๆ อย่างไรกต็ามการจัดพื้นที่ทางเดินต้องพิจารณาจากพื้นที่ส่วนรวมทั้งหมด ว่าประกอบด้วยส่วนใช้งานอะไรบ้าง และจัดพื้นที่ทางสญัจรใหเ้หมาะสมกับการใช้งาน พรมอัดเรียบ ราคา


พรมอัดมีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ
คุณสมบัติ พรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่น พรม ปู พื้น สี เขียว ปน ดำ พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย


!!!โปรโมชั่นพิเศษปีนี้!!!

ซื้อพรมขนาดและสีใดก็ได้ 9 ม้วนขึ้นไป รับสิทธิ์ซื้อเทปกาวติดพรมขนาดหน้ากว้างเดียวกัน ยาว 50 เมตร ซื้อ 10 ม้วน แถม 2 ม้วน หมดเขตถึงสิ้นปีนี้


กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)

ซื้อ พรมยกม้วน 1 ม้วน ราคา 1649 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 19 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1629

ซื้อ พรมยกม้วน 30  ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1599 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 50 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1569

ซื้อ พรมยกม้วน 90 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1549

กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 1 ม้วน 2380 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 9 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ2375 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 39 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2370 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 90 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2230

ซื้อ พรมยกม้วน 120 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2199


ค่าจัดส่งพรม อัด เรียบ สี เขียว ปน ดำ
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู
จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results