พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ

พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ


พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ หนา 2.8 มิลลิเมตร

พรม สี เขียว ปน ดำขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
พรม สี เขียว ปน ดำ ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)


การปูพรมอัดเรียบสีแเขียวปนดำการกำหนดทางสัญจรทางสัญจร คือ เส้นทางเดิน เป็นได้ทั้งทางเดินเข้าออกระหว่างห้อง ทางเดินระหว่างคนกับเครื่องเรือน หรือคนเดินสวนกันการจัดทางสญัจรต้องพยายามใหท้างเดินน้น ๆ ส้น ที่สุดต้องไม่เดินอ้อมหรือวกวน ต้องไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป ทางสญัจรต้องไม่เกะกะ หรือติดข้ดจนกลายเป็นทำใหเ้สียเวลาในการทำงาน พรม ปู พื้น สี เขียว ราคา หรือความไม่คล่องตัวอื่น ๆ ทางสญัจรยังแยกได้เป็นทางสัญจรหลักและทางสัญจรรอง โดยทางสัญจรหลักจะเป็นทางเดินที่กว้างสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนทางสญัจรรองจะเป็นทางเดินในส่วนย่อย หรือส่วนติดต่อหน่วยย่อย ๆ อย่างไรกต็ามการจัดพื้นที่ทางเดินต้องพิจารณาจากพื้นที่ส่วนรวมทั้งหมด ว่าประกอบด้วยส่วนใช้งานอะไรบ้าง และจัดพื้นที่ทางสญัจรใหเ้หมาะสมกับการใช้งาน พรมอัดเรียบ ราคา


พรมอัดมีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ
คุณสมบัติ พรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่น พรม ปู พื้น สี เขียว ปน ดำ พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย


พรม สี แดง ปน ดำ ปู พื้น กว้าง 1.5 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)
พรมอัดเรียบสีเขียวปนดำ
ซื้อ 1 ม้วนพรม เขียว ปู พื้นราคา 1649 บาท
ซื้อ 30 ม้วนขึ้นไป พรม เขียว ปู พื้น ราคา 1599 บาท


พรม สี เขียว ปน ดำ ปู พื้น กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท

 1 ม้วน 2380 บาท

พรม สี เขียว ราคา9 ม้วนพรม เขียว ราคา เมตร ละ ม้วนละ 2375 บาท

พรม สี เขียว ราคา39 ม้วนพรม เขียว ราคา เมตร ละ 2370 บาท


ค่าจัดส่งพรม อัด เรียบ สี เขียว ปน ดำ
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู
จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results