พรมอัดเรียบ สีดำ

พรมอัดเรียบ สีดำ พรม สี ดำ


ความหนาแน่นของพรม 320 กรัม ต่อตารางเมตร


!!!โปรโมชั่นพิเศษปีนี้!!!

ซื้อพรมขนาดและสีใดก็ได้ 9 ม้วนขึ้นไป รับสิทธิ์ซื้อเทปกาวติดพรมขนาดหน้ากว้างเดียวกัน ยาว 50 เมตร ซื้อ 10 ม้วน แถม 2 ม้วน หมดเขตถึงสิ้นปีนี้


กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)

ซื้อ 1 ม้วน ราคา 1649 บาท

ซื้อ 19 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1629

ซื้อ 30  ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1599 บาท

ซื้อ 50 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1569

ซื้อ 90 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1549

กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท

1 ม้วน 2380 บาท

9 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ2375 บาท

39 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2370 บาท

90 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2230

120 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2199


สีดำ (ตัวตนและหน้าที่การงาน)
ความหมายของสีดำ

ความหมาย
พลังอำนาจ ความรอบรู้ ความลึกซึ้ง ความน่าเกรงขาม ความเป็นทางการ ความหรูหรา ความทุกข์ ความเศร้า ความโกรธ การมองโลกในแง่ร้าย การบังคับควบคุม ความมืด

พลังของสีดำ พรหม สี ดำ

สีดำเป็นสีอมตะคลาสสิค พรม ขาว ดำ สื่อถึงความรู้สึกลึกลับและไม่เป็นที่รู้จัก แต่ก็ยังเป็นสียอดนิยมของใครหลายๆคน สีดำช่วยส่งเสริมเรื่องการควบคุมตนเองและความเป็นอิสระ สื่อถึงสิ่งที่มองไม่เห็น ความชั่วร้าย และความมืด ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกหรูหรา ราคาแพง มีรสนิยมอีกด้วยพรมอัดเรียบ สีดำ หนา 2.8 มิลลิเมตร
การเลือกพรมสีดำ พรม ปู พื้น สี ดำ เพื่อตกแต่งสถานที่ที่ว่างภายในบ้านและอาคารเป็นพื้นฐานสำหรับการตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่พื้นที่การใช้สอย ไดร้ับการกำ หนดมาล่วงหน้าแล้ว ในขั้น ตอนการก่อสร้างว่า พรม เช็ด เท้า สี ดำ จะมีกี่ห้องนอน กี่ห้องน้า กำหนดให้ห้องรับแขกอยูที่ไหน และใช้พื้น ที่ใดเป็นห้องครัว หรือหอ้งรับประทานอาหาร แต่จะมีสักกี่ราย ที่สามารถใชพื้นที่ใชส้อยตามความตอ้งการ และความจำเป็นก่อนการปลูกสร้างเพราะ ส่วนใหญ่ ในการซื้อบ้านนั้น มักจะซื้อบ้านจ้ดสรร ทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมที่มีการจัดพื้นที่ใช้
สอยไว้ล่วงหน้าแล้ว ถึงแม้ว่า จะสามารถกำหนดไว้ได้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม แต่ในขณะน้นความ
ต้องการ และความจำเป็นในการใชพื้น ที่ใชส้อยน้นัอาจไม่เพยีงพอในอนาคต เช่น ในคู่สามี-ภรรยา
ที่แต่งงานกันใหม่ ห้องนอนจึงใชเ้พียงห้องเดียว พื้นที่ใชส้อยอื่น ก็ทำไวสำหรับสองคนเท่านั้น แต่เมื่อครอบครัวขยายขึ้น ความตอ้งการพื้นที่ใชส้อยจึงเปลี่ยนไป การจดัพื้นที่ประโยชน์ใชส้อยภายใน
อาคารจึงต้องมีการปรับให้เข้ากบับริบทดงักล่าวโดยพิจารณาปัจจัยดังนี้
- ลักษณะประเภทอาคารที่พักอาศัย
- การจัดการพื้น ที่ประโยชน์ใช้สอย
- การกำหนดทางสญัจร
- การจัดวางแผนผังประโยชน์ใช้สอย


พรม ลาย ขาว ดำ ขนาดพรมอัดเรียบสีดำ

 กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)
มีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ พรม สี ดํา สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ
คุณสมบัติ พรม ปู พื้น สี ดำ พรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน พรมปูงานแสดงสินค้า พรมงานอีเว้นท์ พรมงานแฟร์ พรมปูพื้นงานโชว์สินค้า พรมปูโต๊ะสนุกเกอร์ พรมปูพื้นเนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่นพรมอัดเรียบ พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย


มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู


จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results