พรมอัดเรียบ สีดำ

พรมอัดเรียบ สีดำ


กว้าง 1.5 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)
ซื้อ 1 ม้วน ราคา 1649 บาท
ซื้อ 9 ม้วนขึ้นไป ราคา 1599 บาท
ซื้อ 19 ม้วนขึ้นไป ราคา 1549 บาท
ซื้อ 30 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1490 บาท
ซื้อ 40 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1480 บาท
ซื้อ 80 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1470 บาท
ซื้อ 100 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1459 บาท
ซื้อ 200 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1447 บาท
ซื้อ 300 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1434 บาท
ซื้อ 400 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1420 บาท
ซื้อ 500 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1405 บาท
ซื้อ 600 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1389 บาท
ซื้อ 700 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1372 บาท
ซื้อ 800 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1354 บาท
ซื้อ 900 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1335 บาท
ซื้อ 1000 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1315 บาท


กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท
1 ม้วน 2490 บาท
2 ม้วน 2450 บาท
9 ม้วน 2399 บาท
40 ม้วน 2349 บาท
50 ม้วน 2329 บาท
100 ม้วน 2318 บาท
200 ม้วน 2306 บาท
300 ม้วน 2293 บาท
400 ม้วน 2279 บาท
500 ม้วน 2264 บาท
600 ม้วน 2248 บาท
700 ม้วน 2231 บาท
800 ม้วน 2213 บาท
900 ม้วน 2194 บาท

1000 ม้วน 2174 บาท


พรมอัดเรียบ สีดำ หนา 2.8 มิลลิเมตร
การเลือกพรมสีดำเพื่อตกแต่งสถานที่ที่ว่างภายในบ้านและอาคารเป็นพื้นฐานสำหรับการตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่พื้นที่การใช้สอย ไดร้ับการกำ หนดมาล่วงหน้าแล้ว ในขั้น ตอนการก่อสร้างว่า จะมีกี่ห้องนอน กี่ห้องน้า กำหนดให้ห้องรับแขกอยูที่ไหน และใชพื้น ที่ใดเป็นห้องครัว หรือหอ้งรับประทานอาหาร แต่จะมีสักกี่ราย ที่สามารถใชพื้นที่ใชส้อยตามความตอ้งการ และความจำเป็นก่อนการปลูกสร้างเพราะ ส่วนใหญ่ ในการซื้อบ้านนั้น มักจะซื้อบ้านจ้ดสรร ทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมที่มีการจัดพื้นที่ใช้
สอยไว้ล่วงหน้าแล้ว ถึงแม้ว่า จะสามารถกา หนดไว้ได้ล้่วงหน้าแล้วก็ตาม แต่ในขณะน้นความ
ต้องการ และความจำเป็นในการใชพื้น ที่ใชส้อยน้นัอาจไม่เพยีงพอในอนาคต เช่น ในคู่สามี-ภรรยา
ที่แต่งงานกันใหม่ ห้องนอนจึงใชเ้พียงห้องเดียว พื้นที่ใชส้อยอื่น ก็ทำไวสำหรับสองคนเท่านั้น แต่เมื่อครอบครัวขยายขึ้น ความตอ้งการพื้นที่ใชส้อยจึงเปลี่ยนไป การจดัพื้นที่ประโยชน์ใชส้อยภายใน
อาคารจึงต้องมีการปรับให้เข้ากบับริบทดงักล่าวโดยพิจารณาปัจจัยดังนี้
- ลักษณะประเภทอาคารที่พักอาศัย
- การจัดการพื้น ที่ประโยชน์ใช้สอย
- การกำหนดทางสญัจร
- การจัดวางแผนผังประโยชน์ใช้สอย
ขนาดพรมอัดเรียบสีดำ กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)
มีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ
คุณสมบัติ พรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่น พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย


มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู
จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results